İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

İş Hukuku; Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılan iş hukuku, tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçiler ve işverenler arasındaki toplu iş sözleşmesinden ve sendika hukukundan doğan ilişkileri de incelemektedir. Türkiye’de İş Hukuku; işçi, işveren ve devlet arasındaki iş hukuku uygulamaları 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gibi temel kanunlar uyarınca yürütülmektedir.

Sosyal güvenlik hukuku ise; işçilerin karşı karşıya olduğu risklerin sayısındaki artışa ve herkesi kapsama ilkesine paralel olarak iş hukuku disiplininden ayrı bir disiplin olarak kabul edilmektedir. Günümüzde ülkemizde yürürlükte olan sosyal güvenlikle ilgili temel kanunlar; 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’dur.

Enterpro Danışmanlık, alanında uzman mevzuat ve uygulama tecrübesine sahip hukukçulardan oluşan profesyonel ekibi ile şirketlere-işverenlere iş hukuku alanında aşağıda yazılı hizmetleri verilmektedir.

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • İş akdinin feshi davaları
 • İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları
 • İşe iade davaları
 • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
 • Sigortalılığın tespiti davaları
 • Sözleşmenin yorumlanması davaları
 • Sosyal sigorta davaları

Danışmanlık Hizmetleri

 • İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması
 • İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi
 • İş hukuku alanında gereken ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi
 • İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
 • İşçi söz ve davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi
 • İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının denetlenmesi ve gözetim altında tutulması
 • İşverenin iş hukuku uyarınca düzenlenen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksikliklerin giderilerek kanuna uygun hale getirilmesi
 • İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • TİS inceleme yapılması ve TİS’e uygunluğun denetlenmesi